PROJEKTY UNIJNE

W dniu 16 maja 2017 roku została podpisana Umowa przyznania pomocy NR 00247-6935-UM1510361/17 w ramach realizacji operacji pn. „Doposażenie pracowni protetycznej”.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działa Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich a Pawłem Michniukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Studio-Dent Paweł Michniuk.

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Rozwój gospodarczy na obszarze wiejskim poprzez wprowadzenie nowoczesnej metody świadczenia usług protetycznych w zakresie wykonywania koron protetycznych metodą CNC.

Beneficjentowi została przyznana pomoc w wysokości 100,000 zł.  Operacja będzie realizowana w okresie od 2017 roku do 2022 roku na obszarze gminy Dopiewo. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem stowarzyszenia o nazwie Lokalna grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku.

Call Now Button601720778